ORİJİNAL ARAŞTIRMA

J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38
Makale Geliş Tarihi: 10.09.2016
Makale Kabul Tarihi: 16.02.2017
*

Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, İstanbul, Turkey

**

Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Clinic of Neurosurgery, İstanbul, Turkey

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması

Amaç: Diffüz beyin hasarı travmada en yaygın karşılaşılan sorunlardan biridir ve artmış kafa içi basıncı vasıtasıyla morbidite ve mortalite yol açar. Çalışmamızın amacı, sıçanlarda magnezyum sülfat ve hipertonik salinin diffüz beyin hasarı üzerine etkisini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 250-300 gr ağırlığında 18 erkek Sprague-Dawley sıçan kullanıldı. Sıçanlar randomize olarak travma (kontrol), travma+magnezyum ve travma+hipertonik salin olmak üzere üç gruba ayrıldı. Travmatik beyin hasarı modifiye Feeney kafa travması modeli ile oluşturuldu. Sırasıyla gruplara 10 mcL izotonik, magnezyum sülfat ve hipertonik salin tek doz, intraventriküler uygulanmıştır. Sıçanlar travmadan 24 saat sonra dekapite edildi. Beyinleri hemen diseke edildi ve histopatolojik deneyler için -80 °C kuru buz ile saklandı.
Bulgular: Hasarlı nöron sayısı hem kontrol hem de hipertonik salin grubunda anlamlı olarak yüksekti (p=0,001, p=0,008). Ancak, hipertonik salin ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark yoktu, magnezyum grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05).
Sonuç: İntraventriküler magnezyum uygulaması bu çalışmada sıçanlardaki travmatik beyin hasarı modelinde, hasarlı nöronların sayısını azaltmada etkili bulunmuştur. Bu sonuçlar ileri prospektif çalışmalarda travmatik beyin hasarı olan hastaların tedavisinde magnezyum kullanımının değerlendirilebileceğini düşündürmektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü